O nás

Vitajte u nás

Materská škola  je prízemná budova. Prevádzkovú činnosť začala 1. 9. 1986 v budove bývalej základnej školy, ktorá bola prerobená na účely MŠ, s kapacitou 21 detí. Budovu prenajíma obec od cirkvi, ktorá ho vlastní. Zriaďovateľom materskej školy je Obecný úrad v Boldogu.

Materská škola je jednotriedne predškolské zariadenie situované v jednopodlažnej účelovej budove. Vo vstupnej chodbe sa nachádzajú šatne detí, kde každé dieťa osobitne vlastní svoju skrinku. K dispozícií sú taktiež lavičky na prezliekanie a obúvanie sa. V budove sa ďalej nachádza jedáleň, kuchyňa s príslušenstvom, sklad ovocia a zeleniny, účelové priestory pre personál, riaditeľňa, sklad pomôcok a hračiek. Disponuje spálňou pre deti, ktorá slúži výhradne na tento účel a je oddelená od triedy a ostatných miestností. Postele sú v nej rozložené počas celého dňa, posteľná bielizeň sa vymieňa pravidelne. Spálňa je pravidelne vetraná a počas chladných mesiacov je tu zabezpečené kúrenie, rovnako ako aj v ostatných priestoroch materskej školy. Súčasťou materskej školy sú sociálne priestory, prispôsobené deťom a ich potrebám. Je vybavená umývadlami so studenou i teplou vodou a toaletami, prispôsobenými deťom. Kúpeľňa zodpovedá hygienickým predpisom.

Školský dvor je uzavretý, kde sa nachádza pieskovisko, preliezky, hojdačky, vonkajšie posedenie pre deti z dreva. Budova MŠ je situovaná mimo hlavnej cesty. Na vchodových dverách je zabezpečenie, aby deti nemohli otvoriť bránu.

Počet detí zaradených do triedy materskej školy s poldennou a celodennou výchovnou starostlivosťou môže byť maximálne 21 detí.

020920131732
020920131734

Čo u nás?

Týkajúc sa celodennej starostlivosti o deti, dieťa má každý deň zabezpečený istý režim, výchovno – vzdelávací program, edukačné aj voľné činnosti, priestor na vývoj a učenie sa, ale taktiež aj na sebarealizáciu a hru. 

Materská škola pracuje podľa vlastného školského vzdelávacieho programu ISCED 0 – predprimárne vzdelanie. V školskom vzdelávacom programe sú rozpracované ciele predprimárneho vzdelávania. V materskej škole možno vychovávať spolu so zdravými deťmi aj ľahko mentálne, zmyslovo alebo telesne postihnuté detí, deti s narušenou komunikačnou schopnosťou a deti s poruchami správania ( deti so špeciálnymi potrebami ). Do triedy možno zaradiť medzi zdravé deti najviac 2 deti. Zníženie počtu detí určí najvyšší počet detí, zníži podľa závažnosti postihnutia o 2 deti. Zníženie počtu detí určí po vyjadrení špeciálneho pedagóga, psychológa a praktického lekára pre deti a dorast, riaditeľka materskej školy po prerokovaní so zriaďovateľom.

V čase letných prázdnin je prevádzka materskej školy prerušená z hygienických dôvodov. V tomto čase prevádzkové pracovníci materskej školy vykonávajú dezinfekciu priestorov. Prerušenie prevádzky oznamuje riaditeľka materskej školy oznamom spravidla 2 mesiace vopred.  V čase zimných prázdnin je prevádzka materskej školy prerušená max. na 5 až 7 pracovných dní z prevádzkových dôvodov. V čase prerušenia prevádzky materskej školy nezabezpečuje náhradnú materskú školu.

 

Rada školy

Predseda: Andrea Časná

Podpredseda: Margita Szabová

Delegovaní za rodičov: Elvíra Janková, Nikoleta Krajčovičová

Členovia: 

Nepedagogický pracovník: Bronislava Takácsová

Pedagogický zamestnanec: Margita Szabová

Delegovaný za zriaďovateľa: Hajnalka Macsiczaová

Kontakt na Radu školy: +421 908 682 696

Spolok rodičov

Predseda: Zuzana Kočišová

Pokladníčka: Zuzana Macsiczová

Členovia: Nadežda Blahová, Adam Neszméry