Pre rodičov

Podmienky prijatia

Do materskej školy sa prijímajú detí priebežne alebo pre nasledujúci školský rok na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží zákonný zástupca riaditeľke MŠ spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Oznam o podmienkach prijímania detí do MŠ zverejní riaditeľka MŠ od 6. Apríla do 5. Mája na budove MŠ a na dostupnom viditeľnom mieste pre občanov ( oznamovacia tabuľa OÚ ).

– Rozhodnutie o odklade povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný zástupca riaditeľovi MŠ do 15. apríla kalendárneho roka.

– Uprednostnené sú deti s odloženou školskou dochádzkou., deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku., mladší súrodenci už prijatých detí. Deti po dovŕšení dvoch rokov veku môžu byť prijaté, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné podmienky.

– Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do predškolského zariadenia počas školského roka oznámi riaditeľka zákonnému zástupcovi najneskôr do 30 dní odo dňa podania prihlášky. V prípade prijímania detí k začiatku školského roka, riaditeľka vydá rozhodnutie spravidla do 30. júna kalendárneho roka.

Úhrada poplatkov za dochádzku:

Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením MŠ.

Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením MŠ môže byť na jedno dieťa najviac suma neprevyšujúca 15% sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa.

Na základe rozhodnutia zriaďovateľa, ktorý určil všeobecne záväzným nariadením výšku príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ bude činiť mesačne 20 eur na dieťa.  Na čiastočnú úhradu prispieva zákonný zástupca, ktorý má voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť.

číslo účtu:  : SK1856000000006621710002

Príspevok v MŠ sa neuhrádza za dieťa:

– ktoré, má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky

– ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke MŠ doklad o tom, že poberateľom dávky hmotnej núdze a príspevkov dávok v hmotnej núdzi

– ak je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu i v hmotnej núdzi

Okrem uvedeného príspevku je rodič povinný uhradiť výdavky na stravovanie dieťaťa, poplatky je rodič povinný uhradiť do 15. Dňa aktuálneho mesiaca na Obecnom úrade.

 

Príspevok v MŠ na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa:

– ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 dní po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom

– nedochádzalo do MŠ v čase školských prázdnin, alebo bola prerušená prevádzka MŠ zapríčinená zriaďovateľom, alebo inými závažnými dôvodmi – v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku – od ošetrujúceho lekára s vyznačením začiatku a ukončenia choroby.

Stravovanie:

– číslo účtu:  SK4956000000006621714003

– aktuálny jedálny lístok: https://eskoly.sk/boldog89

Poplatky v školskom roku 2022 / 2023

Poplatky v školskom roku 2022/2023

 

 1. Príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ, tzv. ŠKOLNÉ
  20EUR / mesačne na účet obce, alebo v hotovosti na Obecnom úrade
  Bankové spojenie: SK1856000000006621710002, do poznámky meno    dieťaťa.2. Príspevok Spolku rodičov, tzv. poplatok ZRPŠ
  15EUR/mesačne na účet ZRPŠ, alebo v hotovosti v MŠ.
  Bankové spojenie: SK 2983300000002002313341, do poznámky meno dieťaťa.3. Príspevok za stravu
  Podľa aktuálneho predpisu na nástenke na účet stravného alebo v hotovosti           v MŠ.
  Bankové spojenie: SK4956000000006621714003, do poznámky meno dieťaťa.

 

Všetky poplatky prosíme uhrádzať do 15.dňa v mesiaci.