Podávanie prihlášok do Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským na šk. rok 2024/2025

OZNÁMENIE

Podávanie prihlášok do Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským na šk. rok 2024/2025

v obci Boldog dňa 6.mája 2024. od 13:00 do 16:30 hod.

Do materskej školy sa budú prijímať deti na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Zákonný zástupca dieťaťa vyplní žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ s VJM v Boldogu a predloží ho spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, ktoré obsahuje údaje o povinnom očkovaní dieťaťa- vydáva ho všeobecný lekár pre deti a dorast.

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:

–  spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku, ktoré spĺňa podmienky prijatia v súvislosti s kapacitou MŠ,

–  dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky,

–  dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky Rozhodnutie riaditeľky MŠ s VJM o prijatí/neprijatí dieťaťa bude rodičom doručené najneskôr do 30. júna 2024.

Záujemcov srdečne privítame!


Dokumenty na stiahnutie: