Materská škola dočasne zatvorená

Rozhodnutie zriaďovateľa o prerušení prevádzky MŠ Boldog:

V súvislosti s vysokou chorobnosťou detí navšetvujúcich MŠ Boldog v zmysle § 150 a ods.2 písm. c/ zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obec Boldog ako zriaďovateľ materskej školy

ROZHODLA PRERUŠIŤ

prevádzku MŠ Boldog od 30.1.2024 do 2.2.2024 (vrátane) z hygienicko-epidemologických dôvodov.

Rozhodnutie sa vydáva na základe usmernenia RÚVZ Bratislava s dohodou riaditeľky MŠ Boldog-Óvoda Boldog č. 76.