Podávanie prihlášok do MŠ s VJM na šk. rok 2023/2024

Oznamujeme Vám, že dňa 5. mája 2023 od 13:00 do 16:30 hod. sa podávajú prihlášky do Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským. Do MŠ sa budú prijímať deti na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Zákonný zástupca dieťaťa vyplní „Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ s VJM“ a predloží ho spolu s “ Potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa“ od všeobecného lekára pre deti a dorast (sekcia na stiahnutie). Záujemcov srdečne privítame